Lợi nhuận sau thuế giảm từ 447 tỷ đồng xuống 40,2 tỷ đồng

Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam từng có lợi nhuận giảm rất mạnh giữa số liệu trước và kiểm toán. Tình huống này đã lại xảy ra đối với báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011.

Theo báo cáo kiểm toán, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của VCG trong năm 2011 đạt 388 tỷ đồng, giảm 431 tỷ đồng so với số liệu trước kiểm toán là 819 tỷ đồng.

Nguyên nhân của việc lợi nhuận bị giảm đi là cho chi phí tài chính tăng thêm 352 tỷ, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 125 tỷ; lợi nhuận khác và lợi nhuận từ công ty liên doanh liên kết giảm 112 tỷ đồng. Bù lại lợi nhuận gộp tăng 167 tỷ đồng.

Qua đó, phần lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ giảm hơn 400 tỷ đồng, tương ứng giảm 10 lần từ 447 tỷ xuống 40,2 tỷ đồng. EPS đạt 134 đồng.

Năm 2009, kết quả kinh doanh của VCG cũng có sự biến động mạnh trước và sau kiểm toán khi lợi nhuận trước thuế hợp nhất giảm 430 tỷ từ 621 tỷ xuống 191 tỷ đồng. Phần lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ cũng giảm từ 269 tỷ xuống còn 5,82 tỷ đồng.

Ngày mai, 19/4, hơn 141,7 triệu cổ phiếu VCG phát hành thêm sẽ chính thức được niêm yết bổ sung.

Nguồn CafeF