Giúp chú bé ở giữa tránh hàng trăm mũi tên từ nhiều hướng đang lao đến bằng cách sử dụng các phím mũi tên để di chuyển.

Gata