Kinh tế thế giới suy thoái khiến ngành vận tải hàng hóa bằng đường hàng không phải trải qua một thời kỳ đầy khó khăn dự kiến kéo dài không dưới ba năm.