Đó là phát biểu của đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tại cuộc gặp với các văn nghệ sĩ để góp ý vào Đề án tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật Việt Nam trong tình hình mới ngày 5-3 tại Hà Nội...