Đó là vấn đề chính được ra tại Hội thảo về văn học, nghệ thuật do Liên hiệp các Hội Văn hóa, Nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày 17/12.

Đến dự có PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh- Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương, cùng đông đảo văn nghệ sĩ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Trong thư gửi các họa sĩ nhân dịp triển lãm hội họa năm 1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Văn hóa, nghệ thuật cũng là một mặt trận; anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy”. Gần 60 năm qua, thực tiễn cuộc sống đã khẳng định giá trị trường tồn của quan điểm đó, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay – Việt Nam đang hội nhập và phát triển. Nhằm tiếp tục khẳng định giá trị của quan điểm này, tại Hội thảo, các đại biểu đã phân tích và khẳng định: Văn học, nghệ thuật trong bối cảnh không tiếng súng như hiện nay vẫn rất nóng bỏng và quyết liệt, đó là những “mặt trận”: chống nguy cơ “diễn biến hòa bình”; chống nguy cơ chệch hướng XHCN; chống sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; chống sự “xâm lăng văn hóa” dưới tác động của “toàn cầu hóa”... Theo GS Ca Lê Thuần - Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật TP Hồ Chí Minh, trong thời kỳ hội nhập và phát triển, “Văn học, nghệ thuật là một mặt trận” thì văn nghệ sĩ phải là những chiến sĩ trung kiên, dũng cảm, tài ba và xung kích trên mặt trận ấy. Điều này đòi hỏi người nghệ sĩ phải luôn tu dưỡng, rèn luyện để có được lòng dũng cảm của người chiến sĩ; trong tình thế hỗn tạp nào của cuộc sống hiện đại cũng vẫn đứng vững và giữ cho tâm hồn luôn hướng về cái chân, thiện và vẻ đẹp chân chính. Hội thảo cũng đưa ra những đề xuất, kiến nghị và giải pháp để củng cố, kiện toàn vững chắc mặt trận văn hóa, nghệ thuật hiện nay. Đặc biệt là việc củng cố đội ngũ văn nghệ sĩ, tổ chức lực lượng, xây dựng cơ chế phối hợp các hoạt động văn hóa, nghệ thuật trong thời kỳ mới./.