Hanoinet - Đến Bắc Kinh, đầu tiên chúng tôi đến Tử Cấm Thành, một kỳ quan kiến trúc - văn hóa của nhân loại.