Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật cần được tổ chức trong cả năm bảo đảm tính thường xuyên, liên tục và tập trung trong 2 tháng, bắt đầu từ ngày 1/10 đến hết ngày 30/11/2016; cao điểm trong tuần lễ từ ngày 7/11 đến ngày 12/11/2016.

Van dong nguoi hoc, nha giao thuc hien tot chu truong, chinh sach, phap luat - Anh 1

Nội dung thực hiện gắn với quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020) và các luật, pháp lệnh mới ban hành; kết hợp chặt chẽ với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống để hình thành nhân cách con người Việt Nam phát triển toàn diện; tập hợp, vận động người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động trong ngành Giáo dục thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật.

Trọng tâm là: Quán triệt, phổ biến sâu rộng nội dung chính sách trong các văn bản pháp luật, các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý; các quy định mới được sửa đổi, bổ sung, thay thế, chú trọng; các quy định liên quan trực tiếp đến cài thiện môi trường đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục; các chính sách, nội dung dự kiến sửa đổi, bố sung, ban hành mới; các quy định pháp luật, các điều uớc quốc lố, thỏa thuận quốc tế liên quan đến quyền con người, quyền công dân.

Chú trọng việc tuyên truyền, phố biến các quy định mới về giáo dục và đào tạo; các Chượng trình hành động của Chính phủ, Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016- 2020; Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ chủ yếu của năm học 2016-2017 của ngành Giáo dục, các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học theo từng cấp học và các quy định có liên quan do Bộ GD&ĐT ban hành.

Giáo dục ý thức và lợi ích của việc tôn trọng, tuân thủ, chấp hành pháp luật; xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật; phê phán, đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật gắn với xây dựng ý thức pháp luật, văn hóa pháp lý của người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động trong Ngành.

Tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật…

Bộ GD&ĐT yêu cầu việc triển khai đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, không phô trương, hình thức. Hưởng ứng Ngày Pháp luật bằng hành động, việc làm cụ thể, thường xuyên nhằm tạo chuyển biến căn bản, toàn diện và bền vững trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật của nhà giáo, người học, cán bộ quản lý giáo dục; gắn với công tác xây dựng, thi hành pháp luật trong Ngành.