(HNM) - Tổng hợp báo cáo từ Văn phòng Bộ GD-ĐT về kết quả hội nghị giao ban lần thứ nhất năm học 2010-2011 khối các sở GD-ĐT cho thấy: tình trạng dạy thêm, học thêm trái quy định ở một vài nơi vẫn chưa được khắc phục; vẫn còn một số hiệu trưởng chưa quan tâm đến công tác này, chưa thường xuyên kiểm tra, xử lý những giáo viên có sai phạm.

Để tăng cường quản lý và chấn chỉnh những hạn chế, sai phạm của giáo viên, lãnh đạo Bộ GD-ĐT cho biết đã có một số sở GD-ĐT giao cho hiệu trưởng các trường học chịu trách nhiệm cấp phép và quản lý trực tiếp việc dạy thêm, học thêm trong nhà trường. Bộ GD-ĐT yêu cầu các sở GD-ĐT cần tăng cường kiểm tra việc dạy thêm, học thêm trên địa bàn toàn tỉnh, TP theo kế hoạch định kỳ hoặc đột xuất, đồng thời chú trọng việc đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức của người thầy.