Hiện mới có EVN Telecom đồng ý nộp khoản tiền 2.500 USD/tháng theo yêu cầu của NOW và tổ chức này cam kết sẽ trích lại 10% số tiền thu lại cho Ủy ban vận động bình chọn vịnh Hạ Long