(CafeF) - Các công ty xin gia hạn nộp báo cáo là CNT, PTC, VSG, PJT, VNE, IFS, VKP, BMI, HTV, GMD và VHC.