Tuổi trẻ và các cơ sở Đoàn Nghệ An tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, một trong những môi trường rèn luyện quan trọng để trở thành Đảng viên

Trong những năm qua, các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh đã tập trung, chú trọng nâng cao nhận thức về Đảng cho đoàn viên, thanh niên bằng các hình thức phong phú, sát thực góp phần định hướng tư tưởng và tạo sự thống nhất trong nhận thức cho thanh niên. Nhiệm vụ trọng tâm Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã quan tâm, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, triển khai cho tổ chức đoàn các cấp tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, thanh niên về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, về tình hình nhiệm vụ của thanh niên trong giai đoạn mới. Nét nổi bật trong thời gian qua là các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh làm tốt hơn công tác giáo dục truyền thống, giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử truyền thống vẻ vang của dân tộc, của Đảng, của Đoàn, tổ chức học tập các bài học lý luận chính trị phù hợp đoàn viên, thanh niên ở từng lĩnh vực. Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả cuộc vận động 'Tuổi trẻ Nghệ An học tập và làm theo lời Bác', bên cạnh lấy việc 'Làm theo lời Bác' làm trọng tâm, chú trọng xây dựng và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến. Tuyên truyền chỉ đạo thực hiện tốt cuộc vận động 'Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên', giới thiệu kịp thời các gương đảng viên tốt, các mô hình hay trong công tác nâng cao nhận thức về đảng cho đoàn viên, thanh niên. Trong đó, các cơ sở đoàn nỗ lực đổi mới hình thức tuyên truyền, giáo dục về Đảng để tránh sự nhàm chán, không có sức hấp dẫn trong đoàn viên, thanh niên. Cần nhắc đến những hình thức tuyên truyền, giáo dục về Đảng thu hút được đông đảo thanh niên, như: tổ chức các diễn đàn 'Đảng nghe thanh niên nói, nói cho thanh niên nghe', 'Đảng với thanh niên - Thanh niên với Đảng'...; phát động phong trào học tập gương sáng đảng viên , học tập các bài lý luận chính trị, tổ chức gặp gỡ giao lưu với các đảng viên lão thành cách mạng, chỉ đạo các chi đoàn sinh hoạt theo chuyên đề 'Tuổi trẻ Nghệ An tự hào tiến bước dưới cờ Đảng'... Đặc biệt, công tác giáo dục lý tưởng của Đoàn được tiến hành song song với việc tổ chức cho thanh niên hoạt động, rèn luyện trong thực tiễn cuộc sống; tổ chức đoàn các cấp chủ động đề xuất cơ chế, tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên và cùng đoàn viên, thanh niên thực hiện lý tưởng qua các công việc thiết thực hằng ngày. Các cơ sở đoàn trong toàn tỉnh thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, kịp thời đấu tranh, tuyên truyền định hướng và giúp cho đoàn viên, thanh niên nhận thức rõ âm mưu 'diễn biến hòa bình' của các thế lực thù địch; từng bước đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống và tệ nạn xã hội trong thanh niên thông qua trang web, tờ tin công tác đoàn, hệ thống báo chí, tờ rơi... Ngoài ra, tổ chức đoàn các cấp bước đầu tổ chức cho đoàn viên, thanh niên đăng ký thực hiện có hiệu quả 'Chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới' góp phần nâng cao chất lượng đoàn viên, chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng. Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, tổ chức đoàn đã phối hợp với lãnh đạo chuyên môn mạnh dạn giao những khâu yếu, việc khó, ở những địa bàn khó khăn phức tạp, trọng điểm để thử thách bản lĩnh, phẩm chất và năng lực của đội ngũ đoàn viên ưu tú, đối tượng Đảng. Chủ động tham mưu với cấp ủy đảng tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới có ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục sâu sắc, như: kết nạp tại di tích lịch sử cách mạng, nhà truyền thống, trong chiến dịch thanh niên tình nguyện và trên các công trình thanh niên... Với những nội dung, hình thức và giải pháp sát hợp, hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về Đảng của các cấp bộ đoàn cho đoàn viên, thanh niên đã có những chuyển biến tích cực, tác động đến nhận thức của bạn trẻ, góp phần ổn định tư tưởng, tăng thêm lòng tin của đoàn viên, thanh niên đối với sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới. Nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên trẻ Nhờ làm tốt công tác giáo dục, nâng cao nhận thức về đảng cho đoàn viên, thanh niên mà số lượng kết nạp Đảng từ đoàn viên, thanh niên ngày càng tăng về số lượng, bảo đảm chất lượng phù hợp từng giai đoạn. Trong năm 2009 số đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng là 3.693 đồng chí chiếm 79% đảng viên mới được kết nạp, đồng thời tổ chức đoàn trong năm 2009 cũng giới thiệu 8.126 đoàn viên tham gia học lớp cảm tình Đảng. Công tác giáo dục, bồi dưỡng và nâng cao nhận thức về Đảng cho đoàn viên, thanh niên, tạo mọi điều kiện cho đoàn viên, thanh niên phấn đấu, rèn luyện để sớm đứng vào hàng ngũ của Đảng có vị trí quan trọng trong công tác xây dựng, phát triển Đảng. Xác định được tầm quan trọng đó, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Nghệ An đã đặt nhiệm vụ nâng cao nhận thức về Đảng cho đoàn viên, thanh niên là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng thành chương trình, kế hoạch cụ thể chặt chẽ. Trong thời gian tới Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn sẽ tập trung chỉ đạo khắc phục một số hạn chế trong công tác giáo dục nâng cao nhận thức về Đảng cho đoàn viên, thanh niên, như: hình thức giáo dục có nơi vẫn còn chưa phù hợp, thiếu tính hấp dẫn nên không thu hút được các bạn trẻ tham gia. Tại một số cơ sở việc tạo nguồn phát triển Đảng chưa được chú trọng thường xuyên. Bên cạnh đó, việc tuyên truyền về công tác phát triển Đảng và triển khai trong thực tế cuộc sống còn yếu, còn nhiều hạn chế, bất cập, nhất là trong thanh niên vùng công giáo, thanh niên nông thôn, thanh niên các xã nghèo... Ở một số nơi, cấp ủy, chính quyền chưa thật sự quan tâm công tác phát triển đảng viên trẻ, có nơi còn khắt khe trong việc đánh giá về những cống hiến của đoàn viên ưu tú. Có cơ sở đoàn chưa chủ động, tích cực trong việc giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, còn thụ động chờ sự chỉ đạo của cấp trên; vì vậy, chưa khẳng định được vị trí và vai trò của đoàn trong công tác phát triển đảng viên trẻ.