Hiện nay, nhiệm vụ bảo vệ môi trường là nhiệm vụ mang tính sống còn, là một bộ phận đặc biệt quan trọng của sự phát triển bền vững đất nước, góp phần quyết định vào thắng lợi của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đất nước ta là quốc gia có dân số 'trẻ', lực lượng lao động là thanh niên chiếm khoảng 70% tổng số lao động trong xã hội, do vậy, việc tăng cường vai trò của thanh niên, thiếu niên trong bảo vệ môi trường là hết sức quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc, lâu dài đối với công tác bảo vệ môi trường. Đảng ta đã xác định, bảo vệ môi trường là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, việc giáo dục ý thức và hành vi bảo vệ môi trường phải được thực hiện ở tất cả các cấp học. Trong những năm qua, việc giáo dục ý thức và hành vi bảo vệ môi trường cho thanh niên, thiếu niên đã được triển khai một cách đồng bộ, sâu, rộng và đã có nhiều kết quả tích cực. Các phong trào bảo vệ môi trường đã được thanh niên, thiếu niên hưởng ứng và thực hiện tốt, tạo nên một làn sóng mạnh mẽ về bảo vệ môi trường trong xã hội, góp phần cải thiện môi trường lao động, sản xuất và học tập trên cả nước. Tuy nhiên, bên cạnh số thanh niên, thiếu niên tích cực bảo vệ môi trường, vẫn còn một bộ phận thanh niên, thiếu niên thờ ơ với bảo vệ môi trường, thậm chí còn có những thanh niên, thiếu niên ngang nhiên thực hiện những hành vi tác động xấu đến môi trường ở nơi họ sinh sống, học tập và lao động. Nguyên nhân chính là do công tác giáo dục ý thức và hành vi bảo vệ môi trường cho thanh niên, thiếu niên có nơi, có lúc còn chưa được sự quan tâm của các bậc phụ huynh và hệ thống chính trị cơ sở. Bên cạnh đó, do phong trào bảo vệ môi trường còn chưa được đa số nhân dân hưởng ứng, chế tài xử lý hành vi vi phạm chưa cụ thể, đồng bộ... cho nên vẫn còn nhiều người, trong đó có thanh niên, thiếu niên thực hiện hành vi xâm hại môi trường mà chưa bị lên án, xử lý nghiêm minh. Bảo vệ môi trường sống là hành vi xã hội cần được giáo dục, tạo thành ý thức, thói quen đối với mỗi cá nhân từ khi còn nhỏ, từ những hành vi nhỏ. Bên cạnh việc xây dựng các phong trào thanh niên, thiếu niên bảo vệ môi trường cần tạo dư luận xã hội lên án mạnh mẽ đối với các hành vi thiếu tôn trọng môi trường sống, xâm hại đến môi trường, từ đó tăng cường ý thức về bảo vệ môi trường trong thanh niên, thiếu niên, qua đó, đưa ý thức bảo vệ môi trường trở thành tiêu chí đánh giá mang tính đạo đức xã hội đối với thanh niên, thiếu niên. Công tác giáo dục ý thức và hành vi bảo vệ môi trường cho thanh niên, thiếu niên cần được tiếp tục coi trọng tại các gia đình, các khu dân cư, các trường học, doanh nghiệp... Phải xác định đây là việc làm thường xuyên, liên tục gắn liền với tất cả các hoạt động học tập, sản xuất, vui chơi giải trí cũng như trong sinh hoạt hằng ngày.