Có rất nhiều tình huống, nhiều câu chuyện khác liên quan đến rượu mà không thể kể hết ra trong một bài báo. Từ ba câu chuyện sau đây, chúng ta mới ngẫm ra một điều: Rượu chưa đến mức làm sa ngã, hủy hoại nhân cách người cán bộ...