Bộ trưởng Bộ Tư pháp vừa ký Quyết định số 1295/QĐ-BTP ban hành Quy chế thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức Bộ. Theo đó, công chức, viên chức nữ là một trong 9 đối tượng được ưu tiên xét nâng bậc lương trước hạn.

Quy chế nêu rõ: Trong trường hợp công chức, viên chức có cấp độ thành tích như nhau mà tỷ lệ vượt quá 5% biên chế trả lương của đơn vị thì thứ tự ưu tiên xét nâng bậc lương trước thời hạn lần lượt sẽ là công chức, viên chức tuổi cao; công chức, viên chức có thành tích được công nhận nhưng chưa được xét ở các kỳ nâng bậc lương trước; công chức, viên chức ngoài thành tích là căn cứ xét nâng còn có nhiều thành tích khác hơn; công chức, viên chức có thành tích ở các năm trước trong kỳ nâng lương cao hơn; công chức, viên chức có công trình nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến trong công tác được ứng dụng và mang lại hiệu quả rõ rệt (được Hội đồng khoa học của Bộ hoặc cấp có thẩm quyền xác nhận); công chức, viên chức có thời gian công tác lâu hơn; công chức, viên chức chưa được nâng bậc lương trước thời hạn lần nào; công chức, viên chức ở ngạch có hệ số lương thấp hơn và cuối cùng là công chức, viên chức nữ. Công chức, viên chức được xét nâng bậc lương trước thời hạn khi có đủ ba điều kiện sau: trong thời gian giữ bậc lương không có vi phạm phải xử lý bằng một trong các hình thức kỷ luật quy định tại Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và được công nhận một trong các danh hiệu hoặc hình thức khen thưởng; mức lương hiện hưởng chưa xếp vào bậc cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và còn thiếu từ 1 - 12 tháng để được nâng bậc lương thường xuyên; không nghỉ làm việc quá 6 tháng (cộng dồn) trong thời gian giữ bậc lương hiện hưởng. Tương ứng với thời gian nâng bậc lương trước thời hạn, ngoài việc lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ thì công chức, viên chức phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận và khen thưởng một trong các danh hiệu thi đua hoặc hình thức khen thưởng. Chẳng hạn, nâng trước 12 tháng là các loại Huân chương như Sao vàng, Độc lập, Đại đoàn kết dân tộc…, các Giải thưởng Hồ Chí Minh, Nhà nước, các Danh hiệu Anh hùng Lao động, Nhà giáo nhân dân; Nhà giáo ưu tú, Chiến sĩ thi đua toàn quốc… Trên cơ sở quy định của pháp luật và những quy định tại Quy chế này, Tổng cục Thi hành án dân sự phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và Công đoàn Bộ xây dựng văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương trình Bộ trưởng ban hành. Còn đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ được phân cấp quyết định nâng bậc lương thường xuyên cho công chức, viên chức của đơn vị mình, căn cứ các quy định tại Quy chế này và thẩm quyền được phân cấp cũng như đặc thù riêng của đơn vị, Thủ trưởng đơn vị phối hợp với Cấp ủy, Công đoàn quy định tiêu chuẩn, cấp độ thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và thời gian được nâng bậc lương trước thời hạn tương ứng với từng cấp độ thành tích của công chức, viên chức thuộc quyền quản lý. Thục Quyên