Trong nội dung Công văn số 9269/VP-KT, ban hành ngày 11/10, UBND TP Hà Nội đã giao sở ngành liên quan thực hiện kế hoạch 3 tháng cuối năm 2016 của Bộ Công thương.

Theo đó, UBND thành phố nhận được văn bản của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (Bộ Công thương) về việc báo cáo kết quả thực hiện 9 tháng và kế hoạch 3 tháng cuối năm 2016 của Bộ Công thương. Trong đó đề cập, UBND cấp tỉnh sớm ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn. Đồng thời, tiếp tục mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức xây dựng nông thôn mới cho cán bộ tham gia thực hiện đề án tại các huyện, xã. Các địa phương khi lập kế hoạch xây dựng, mở rộng đường giao thông nông thôn có phương án di dời hệ thống cột điện hạ thế để không làm phát sinh thêm tình trạng cột điện hạ thế nằm trong lòng đường giao thông nông thôn; phối hợp với Công ty Điện lực cấp tỉnh, Ban chỉ đạo cấp huyện để thống nhất phương án, nguồn vốn di chuyên những cột điện hiện đang nằm trong lòng đường giao thông nông thôn.

Cùng với đó, tăng cường chỉ đạo các địa phương (UBND cấp huyện, xã) thường xuyên rà soát, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí trong Chương trình những khó khăn vướng mắc về các sở, ban, ngành để theo dõi, cập nhật và tham mưu UBND cấp tỉnh chỉ đạo thực hiện. Trên cơ sở đó, chỉnh sửa, ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, đôn đốc tháo gỡ khó khăn cho cơ sở trong quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Hàng năm, bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương để xây dựng, nâng cấp, cải tạo hệ thống điện nông thôn, hệ thống cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn để tạo động lực phát triển thương mại, kinh tế, xã hội. Đồng thời, quan tâm có kế hoạch phân bổ nguồn vốn nông thôn mới xây dựng các cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, hệ thống điện tại các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới theo từng năm.

Chỉ đạo UBND cấp huyện, cấp xã tuyên truyền, vận động nhân dân: Tích cực tham gia bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, sử dụng điện an toàn, tiết kiệm; phối hợp cùng Ban quản lý dự án điện nông thôn trong công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao quỹ đất thực hiện dự án cấp điện; đầu tư hệ thống điện sau công tơ đảm bảo điều kiện kỹ thuật.

Về việc trên, UBND thành phố giao các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu, thực hiện các kiến nghị của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (Bộ Công thương); trường hợp vướng mắc, vượt thẩm quyền, đề xuất báo cáo UBND thành phố xem xét, chỉ đạo.

PV