(Toquoc) – Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch phát triển nghệ thuật biểu diễn Việt Nam đến năm 2010. Theo đó, đề ra 5 nhóm giải pháp chính để phát triển nghệ thuật biểu diễn nhằm góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.