Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) trong báo cáo tháng 10/2016 dự báo sản lượng lúa mì thế giới niên vụ 2016/17 sẽ đạt 744,44 triệu tấn.

USDA: Du bao cung cau lua mi the gioi nien vu 2016/17 - Anh 1

Dự báo cung cầu lúa mì thế giới của Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2016/17 trong tháng 10/2016.

Đvt: triệu tấn

2016/17

Dự trữ đầu vụ

Cung

Tiêu thụ

Dự trữ cuối vụ

SL

NK

Ngành TACN

Nội địa

XK

Thế giới

239,66

744,44

169,91

144,94

735,73

174,68

248,37

Mỹ

26,55

62,86

3,4

7,08

35,3

26,54

30,98

Các nước khác

213,11

681,58

166,51

137,87

700,43

148,15

217,39

Nước XK chính

26,3

217,42

7,64

66,1

151,66

75,5

24,2

Argentina

0,86

14,4

0,01

0,1

6,3

8

0,96

Australia

6,26

28,3

0,15

4

7,46

20,5

6,75

Canada

5,17

31,5

0,49

4

9,2

22

5,95

EU-27

14,01

143,22

7

58

128,7

25

10,53

Nước NK chủ yếu

139,13

197,91

86,88

31,42

270,68

7,34

145,9

Brazil

1,6

6,34

6

0,5

10,6

1,5

1,84

Trung Quốc

97,04

128

3,5

15

117

0,8

110,74