Chúng tôi không phân biệt thị trường đúng hay sai, quan điểm của những người kinh doanh là thị trường luôn luôn đúng, chỉ có người tham gia thị trường nhận định đúng hay sai.