Trong điều kiện diện tích kho, trạm hẹp, đóng quân ở nhiều nơi trong toàn tỉnh, lại quản lý nhiều chủng loại trang bị, vũ khí,… do đó việc bảo quản, bảo dưỡng trang bị, vũ khí luôn được ngành kỹ thuật Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thái Bình xác định là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu...