Trong giai đoạn 2017 - 2021, dự kiến, tổng số vốn ODA không hoàn lại của UNDP dành cho Việt Nam là 133 triệu USD.

UNDP se ho tro 133 trieu USD cho Viet Nam trong 5 nam toi - Anh 1

Bà Louise Chamberlain. Ảnh: TTXVN

Bà Louise Chamberlain, Giám đốc quốc gia của UNDP (Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc) tại Việt Nam cho biết, mục tiêu của Chương trình Quốc gia hợp tác giữa Việt Nam và UNDP 2017-2021 là hỗ trợ Việt Nam hoàn thành các Mục tiêu Thiên niên kỷ đã đề ra, thúc đẩy việc thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 về phát triển bền vững.

Đồng thời, Chương trình Quốc gia sẽ đóng góp vào 3 thành quả thuộc Kế hoạch Chiến lược chung của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, gồm: Giảm nghèo và cải thiện bình đẳng về kinh tế - xã hội; Phát triển ít carbon, chống chịu với biến đổi khí hậu và thiên tai, bền vững môi trường; Nâng cao trách nhiệm giải trình, tiếng nói của người dân và tiếp cận công lý.

Hiện tại, mô hình tư vấn chính sách ở Việt Nam vẫn chủ yếu do cơ quan nhà nước thực hiện. Vì vậy trong tương lai, cần tăng cường tiếng nói và vai trò cho các đối tác xã hội dân sự quốc gia, cũng như tiếp tục hợp tác chống tham nhũng và cung cấp các dịch vụ công.