Đây không phải lần đầu tiên phía Úc đưa ra một lệnh cấm như vậy...