Tiếp thu bài viết đăng trên Báo Nông nghiệp Việt Nam: “Chuyện lạ ở Nghệ An: Làm việc ở thị trấn, hưởng lương khu vực rẻo cao biên giới”, ngày 04/10 vừa qua UBND tỉnh Nghệ An có văn bản do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Thông ký, giao:

Tiếp thu bài viết đăng trên Báo Nông nghiệp Việt Nam: “ Chuyện lạ ở Nghệ An: Làm việc ở thị trấn, hưởng lương khu vực rẻo cao biên giới ”, ngày 04/10 vừa qua UBND tỉnh Nghệ An có văn bản do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Thông ký, giao:

UBND các huyện Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn, Quế Phong bố trí đủ biên chế công chức và đúng số lượng viên chức biệt phái được quy định tại công văn số 6612/UBND.TH ngày 24/9/2016 của UBND tỉnh về biên chế Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Rà soát, tuyển chọn và bố trí viên chức biệt phái đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ theo quy định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện đang công tác tại các trường học gần trụ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo để thuận lợi trong quá trình quản lý và giảng dạy tại cơ sở.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính rà soát lại cơ chế chính sách, nếu thấy cần thiết tham mưu ban hành chính sách hỗ trợ cho viên chức công tác tại các Phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định.