Kể từ ngày 8/4/2009, theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thuộc Bộ Tài chính được thực hiện chế độ tự chủ về biên chế và kinh phí hoạt động.