Ngày 18/4/2008, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tiếp tục có công văn thông báo về việc tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính.