Rủi ro lớn nhất của TechcomSC là rủi ro thị trường chiếm 47% tổng giá trị rủi ro; của CK An Phát là rủi ro hoạt động, chiếm tỷ trọng 72% tổng giá trị rủi ro.

Vốn khả dụng của CTy TNHH Chứng khoán Kỹ thương – TechcomSC là 406,1 tỷ đồng, tổng giá trị rủi ro 162,68 tỷ đồng. Trong đó rủi ro thị trường hơn 76 tỷ đồng chủ yếu đến từ CP của các công ty đại chúng khác – hệ số rủi ro 50%; CP của các tổ chức niêm yết tại HOSE và chứng chỉ quỹ mở - hệ số rủi ro 10%

Cơ cấu giá trị rủi ro của TechcomSC tại ngày 30/06/2012:

Tính đến ngày 30/06/2012, tỷ lệ an toàn vốn khả dụng của TechcomSC đạt 249,66%; có 103 tỷ đồng tiền mặt và 262,2 tỷ đồng các khoản tương đương tiền.

Trong khi đó Vốn khả dụng của CTCP Chứng khoán An Phát là 74,6 tỷ đồng; tổng giá trị rủi ro là 37,5 tỷ đồng. Trong đó, rủi ro thị hoạt động chiếm tỷ trọng lớn nhất 72% tổng giá trị rủi ro.

Tính đến ngày 30/06/2012, tỷ lệ an toàn vốn khả dụng của Chứng khoán An Phát đạt 199,02%; tiền mặt hơn 4,3 tỷ đồng.

Q. Nguyễn

Theo TTVN/HNX