Các ý kiến đều đồng ý đây là cách làm mới nhưng e ngại tính khả thi của chủ trương này. Thứ trưởng mới phải là người có tầm, có tư duy mới và nhất là phải quyết đoán.