Hanoinet - Về tổ chức bộ máy, nếu muốn bổ nhiệm chức danh Thứ trưởng, Bộ trưởng sẽ là người đề xuất trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định.