Trong cuộc sống có rất nhiều điều khiến chúng ta phải đi từ bất ngờ này đến bấn ngờ khác.

S.T