Bao gồm: 2 kỹ sư xây dựng + kiến trúc sư (nam), 1 kỹ sư thủy lợi (nam), 1 kỹ sư khảo sát địa chất (nam), 1 tài công lái tàu du lịch (5 năm KN), 2 kế toán TC quản lý du lịch (nam - nữ), 2 nhân viên quản lý dự án (nữ, trình độ TC xây dựng).