Ngày 25/6/2008 Hợp chủng quốc Hoa Kỳ  và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ra Tuyên bố chung