– Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tuổi trẻ Quân khu Một đã tích cực, chủ động kế thừa, phát triển và làm tỏa sáng những phẩm chất nhân cách Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, góp phần xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị; thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm Thanh niên.

Quân đội ta do Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu sáng lập, tổ chức, giáo dục và rèn luyện; khi mới ra đời, dù chưa có tên gọi “Bộ đội Cụ Hồ”, nhưng Quân đội ta đã mang trong lòng những phẩm chất cao quý “Bộ đội ông Cụ”, “Bộ đội ông Ké”, “Anh bộ đội Cụ Hồ”. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, thuật ngữ “Bộ đội Cụ Hồ” được nhân dân Việt Bắc, Tây Bắc dùng phổ biến, gắn với tên của lãnh tụ Hồ Chí Minh kính yêu, nhằm phân biệt Quân đội ta với các đội quân khác mà nhân dân đã biết. Danh hiệu “Bộ đội Cụ Hồ” tập trung những phẩm chất tốt đẹp nhất của ng­ười quân nhân cách mạng; đ­ược nhân dân suy tôn, kính trọng, gắn với hình ảnh của vị cha già kính yêu là anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới; đã trở thành giá trị văn hóa - chính trị - đạo đức thời đại Hồ Chí Minh; đ­ược nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới ngưỡng mộ, ngợi ca. Hiện nay, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đang đặt ra những yêu cầu mới về phẩm chất, năng lực người quân nhân cách mạng; nâng tầm cao uy tín, vị thế “Bộ đội Cụ Hồ”; điều đó đòi hỏi thế hệ trẻ - chủ nhân xây dựng đất nước, xây dựng quân đội không ngừng nâng cao chất l­ượng nhân tố chính trị - tinh thần; hoàn thiện nhân cách ng­ười chiến sĩ cách mạng, làm cho danh hiệu cao quý “Bộ đội Cụ Hồ” tỏa sáng trong điều kiện mới với những chiến công xuất sắc mới. Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra, tuổi trẻ Quân khu Một đã sát cánh, kề vai với tuổi trẻ quân đội và tuổi trẻ cả nước đẩy mạnh Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm g­ương đạo đức Hồ Chí Minh”, coi hoạt động này vừa mang ý nghĩa chính trị - xã hội, văn hóa - đạo đức và nhân văn sâu sắc; vừa là cơ hội thuận lợi để học tập, rèn luyện, tu dưỡng, nâng cao danh hiệu cao quý “Bộ đội Cụ Hồ”. Tính chủ động, tích cực, tự giác của mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên quân đội luôn được nâng cao; những yêu cầu, nội dung bản chất, truyền thống được giữ vững và phát huy; nêu cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt các chủ trương, biện pháp với hình thức phù hợp để không chỉ giữ vững mà còn bổ sung, cập nhật những nội dung mới vào phẩm chất, năng lực cần có của “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ hội nhập quốc tế, làm cho các phẩm chất, năng lực của “Bộ đội Cụ Hồ” sống động và tác động tích cực trong thực tiễn. Các hình thức, biện pháp phát huy phẩm chất, nâng cao danh hiệu “Bộ đội Cụ Hồ” rất phong phú, đa dạng, gắn với mục tiêu, nhiệm vụ của năm Thanh niên. Đó là đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, nêu gương tập thể, cá nhân cán bộ, đoàn viên, thanh niên điển hình tiên tiến; tổ chức học tập tấm gương “Bộ đội Cụ Hồ”, phát huy vai trò trách nhiệm của các tổ chức, lực lượng để tạo ra sức mạnh tổng hợp trong xây dựng quân đội, xây dựng Quân khu vững mạnh toàn diện. Tuy nhiên, để nâng cao hơn nữa danh hiệu “Bộ đội Cụ Hồ”, tuổi trẻ quân đội nói chung, Quân khu Một nói riêng cần phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, của đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ; thông qua tổ chức đoàn, đội ngũ sĩ quan trẻ để tập hợp thanh niên, giáo dục mục tiêu, lý tưởng cộng sản và phát huy vai trò xung kích của họ trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; giáo dục, rèn luyện chiến sĩ vững vàng bản lĩnh chính trị, giữ gìn và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống vẻ vang của Quân khu “trung hiếu, tiên phong, đoàn kết, chiến thắng”. Muốn vậy, trước tiên cần tập trung nâng cao nhận thức của Ban Chấp hành Đoàn các cấp về vai trò, trách nhiệm của Đoàn trong tham gia giáo dục thế hệ trẻ giữ vững, phát huy, phẩm chất, nâng cao danh hiệu “Bộ đội Cụ Hồ”, trong đó, đặc biệt quan trọng là nâng cao ý thức, trách nhiệm của bí thư, ban chấp hành đoàn ở các đơn vị đủ quân, làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Cấp ủy đảng và người chỉ huy phải xem việc giáo dục đoàn viên, thanh niên là công việc “trồng người” có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần giữ vững, phát huy phẩm chất, nâng cao danh hiệu “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình phức tạp hiện nay. Ban Chấp hành đoàn, từ cấp Quân khu đến cấp cơ sở, cần tiếp tục quán triệt sâu sắc hơn nữa quan điểm của Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Có chương trình hành động cụ thể, phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức đoàn ở cơ sở phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chú trọng giáo dục thanh niên về tình hình mới, yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bản chất, truyền thống của Đoàn, của quân đội, quân khu và phẩm chất nhân cách, danh hiệu “Bộ đội Cụ Hồ”. Đổi mới công tác thanh niên quân đội và công tác thanh niên Quân khu theo hướng đa dạng hóa các hình thức tập hợp thanh niên, phù hợp với tuổi trẻ và tình hình mới, thu hút ngày càng nhiều thanh niên tham gia. Cần lồng ghép các hoạt động giáo dục lịch sử, truyền thống, giáo dục mục tiêu, lý tưởng với tổ chức các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Tuổi trẻ lao động sáng tạo”, “Lập thân, lập nghiệp”, “Thanh niên với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc”, “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, v.v.. Đẩy mạnh các hình thức hoạt động “chúng tôi là chiến sĩ” để giáo dục chính trị, pháp luật và giáo dục truyền thống. Tăng cường giao lưu giữa tổ chức đoàn quân đội với các tổ chức đoàn ở các địa phương, góp phần giáo dục, tuyên truyền phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; có kế hoạch khắc phục những khâu yếu, mặt yếu của đơn vị; thực hiện có hiệu quả phong trào Thanh niên quân đội thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích sáng tạo, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”. Tự giáo dục, tự rèn luyện là nhu cầu nội tại, yếu tố bảo đảm cho mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên quân đội, quân khu hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức trách được giao; đồng thời là nhân tố chính trị - tinh thần quan trọng để cán bộ, đoàn viên, thanh niên giữ vững, phát huy phẩm chất và nâng cao danh hiệu "Bộ đội Cụ Hồ". Đây là nét đẹp văn hóa quân sự của "Bộ đội Cụ Hồ” trong lực lượng vũ trang nhân dân Việt Bắc - Quê hương của cách mạng Việt Nam.