Những hành động thiết thực như chống tham nhũng, xây dựng nhiều công trình cho người nghèo, lễ hội vừa phải