Từ ngày 1/11/2016 theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về biển báo hiệu đường bộ mới với số hiệu QCVN 41/2016/BG5VT, Bộ GTVT, biển báo cấm rẽ trái/phải mang số hiệu 123a, 123b sẽ được phép quay đầu xe tại nơi đặt biển cấm.

Theo quy định trước đây ở Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41/2012/BGTVT về biển báo cấm rẽ trái/phải mang số hiệu 123a, 123b có tác dụng cấm các phương tiện giao thông rẽ trái/phải và kèm việc cấm các phương tiện giao thông quay đầu xe.

Nhưng đối với quy định mới chỉ cấm các phương tiện không được rẽ trái/phải tại vị trí đặt biển báo nhưng có thể quay đầu đi khi gặp biển báo 123a, 123b. Điều này được ghi rõ tại phụ lục B, điểm 23 của QCVN 41/2016/BGTVT.

Tu ngay 1/11, tai bien cam re trai, phai duoc phep quay dau xe - Anh 1

Từ ngày 1/11, biển cấm rẽ trái, phải được phép quay đầu xe.

Thông tư này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/11/2016, thay thế cho thông tư 17/2012/TT-BGTVT ra ngày 29/5/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ” QCVN 41/2012/BGTVT và Thông tư số 27/2015/TT-BGTVT ngày 23/6/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về biển chỉ dẫn trên đường cao tốc” QCVN 83:2015/BGTVT.

Như Trường