Ngày 28/10, Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Sơn La, Công ty cổ phần Tu bổ di tích và thiết bị văn hóa Trung ương tiến hành khởi công dự án Bảo tồn, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử Nhà ngục Sơn La.