Ngày 14/10 vừa qua, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 38/2011/TT-BCT Quy định chế độ Báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty (khối DNNN) thuộc Bộ Công Thương. Theo đó, ngày 17 hàng tháng, các DNNN phải thực hiện chế độ Báo cáo thống kê với lãnh đạo bộ...

Cụ thể, Thông tư này quy định DNNN có trách nhiệm phải thực hiện chế độ báo cáo thống kê gồm các đối tượng: Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty thuộc Bộ Công Thương, bao gồm: Doanh nghiệp có 100% vốn nhà nước; Công ty cổ phần, Công ty TNHH sở hữu vốn nhà nước trên 50% vốn điều lệ.

Trong đó công tác báo cáo phải đảm bảo (i) Chấp hành báo cáo đầy đủ, chính xác những chỉ tiêu quy định trong từng biểu mẫu báo cáo; (ii) lập báo cáo theo đúng quy định về thời điểm báo cáo, thời kỳ báo cáo; (iii) gửi báo cáo cho đơn vị nhận báo cáo (Vụ Kế hoạch-Bộ Công Thương) theo đúng quy định về thời hạn.

Về biểu mẫu, để đảm bảo tính thống nhất và đầy đủ thông tin báo cáo. Thông tư số 38/2011/TT-BCT yêu cầu các biểu mẫu báo cáo, phải thực thi chi tiết theo tháng, 6 tháng, năm và có thể bị kiểm tra số liệu đột xuất nếu lãnh đạo Bộ yêu cầu.

Về thời hạn báo cáo, đối với báo cáo tháng phải được thực hiện vào ngày 17 hàng tháng; đối với báo cáo 6 tháng: ngày 17/6 hàng năm; đối với báo cáo năm: ngày 17/11 hàng năm; đối với báo cáo chính thức năm: ngày 17/4 năm tài khóa tiếp theo...

(Hà Nam)