(CafeF) - TTCK Việt Nam đi xuống tạo ra một làn sóng dịch chuyển trong lĩnh vực nhân lực và nâng cao nhận thức về thị trường việc làm cho nhiều người.