Trưởng thôn Tân Đông và Vân Nam (tỉnh Quảng Bình) nói việc thu hồi tiền cứu trợ lũ lụt của các hộ dân là để chia đều cho mọi người trong thôn cùng được hưởng.

Văn Được