Bước vào năm học mới 2007-2008, trường có gần 500 học sinh thuộc nhiều dân tộc khác nhau đến từ 11 tỉnh duyên hải miền Trung và Tây nguyên.