TT - Ngày 5-9, Trung ương Đoàn đã tổ chức hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể Ban Bí thư Trung ương Đoàn theo nghị quyết trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh cho biết Trung ương Đoàn sẽ kiểm điểm chủ yếu ba nhóm nội dung, với những vấn đề cụ thể: về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống...; về công tác cán bộ... và về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ.

Anh Nguyễn Đắc Vinh cho biết: “Việc kiểm điểm phải nghiêm túc, không làm chiếu lệ cho xong, phải tạo được niềm tin với Đảng, với Đoàn và thanh thiếu nhi cả nước”. Thời gian dành cho việc kiểm điểm tập thể sẽ được tiến hành đến hết ngày 7-9, sau đó sẽ tiến hành kiểm điểm cá nhân.

LÂM HOÀI