Đó là một trong những nội dung tại báo cáo của Sở Y tế Lai Châu về công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo tại Trung tâm Y tế thành phố Lai Châu.

Báo cáo nêu rõ: 9 tháng đầu năm, Trung tâm chưa bố trí viên chức làm công tác thường trực tiếp công dân và chưa xây dựng lịch tiếp công dân của Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố được quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Điều 18 Luật Tiếp công dân.

Sổ theo dõi tiếp công dân chưa đúng theo mẫu số 06-TCD tại Thông tư số 06/2014/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ; Hòm thư góp ý chưa thực hiện theo hưỡng dẫn tại Thông tư 25/2015/TT-BYT của Bộ Y tế.

Ngoài ra, Sổ theo dõi giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo chưa đúng theo mẫu hướng dẫn của Thanh tra tỉnh Lai Châu; Báo cáo thực hiện giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo đôi khi còn chậm, chưa kịp thời.

Đoàn thanh tra nhắc nhở, yêu cầu đơn vị khắc phục những tồn tại và báo cáo Sở Y tế bằng văn bản.

Bùi Bình