Ngày 16/4, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã yêu cầu các ngân hàng trong nước phải tăng tỷ lệ dự trữ, trong nỗ lực mới nhất nhằm giảm lượng vốn lưu thông quá lớn và kiềm chế lạm phát.