Trung Quốc có kế hoạch tái cơ cấu ngành than bằng cách thành lập 6-8 tập đoàn than lớn, có khả năng sản xuất khoảng 100 triệu tấn mỗi tập đoàn vào năm 2010.