Chính phủ đưa ra 10 chính sách mới về tăng cường phát triển nông nghiệp và sản xuất lương thực để đối phó với khủng hoảng lương thực.