Sẽ có 2.270 đại biểu được bầu ra từ 40 đơn vị bầu cử trên cả nước và việc bầu chọn sẽ hoàn tất vào tháng 6 năm sau.

Ngày 1/11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc thông báo bắt đầu bầu đại biểu dự Đại hội toàn quốc lần thứ 18 của Đảng sẽ được tổ chức vào năm 2012.

Trong một tuyên bố, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết, tổng cộng sẽ có 2.270 đại biểu được bầu ra từ 40 đơn vị bầu cử trên cả nước và việc bầu chọn sẽ hoàn tất vào tháng 6 năm sau. Các đại biểu được bầu phải là những đảng viên ưu tú nhất và đại diện cho tất cả các thành phần trong xã hội, trong đó, số đại biểu đại diện cho các tầng lớp công nhân, nông dân sẽ tăng. Số đại biểu nữ sẽ nhiều hơn kỳ đại hội trước và số đại biểu của các cộng đồng sắc tộc sẽ chiếm một tỷ lệ thỏa đáng. Đảng Cộng sản Trung Quốc hiện có hơn 80 triệu đảng viên, tăng so với 70 triệu đảng viên 5 năm trước.

Hội nghị toàn thể Trung ương lần thứ 6 khóa XVII Đảng Cộng sản Trung Quốc hồi tháng 10 vừa qua đã quyết định tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XVIII tại Bắc Kinh vào nửa cuối năm 2012. Đại hội được tổ chức 5 năm một lần./.