Giải giáp các phe nhóm nổi dậy, ân xá cho người từng cầm súng tham gia các phe nổi dậy, đưa đối tượng này hòa nhập trở lại với xã hội.