TTO - Tôi thấy việc bắt SV trực đêm rất vô lý, làm ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe, kết quả học tập của các em. Việc trực gác ban đêm là nhiệm vụ của bảo vệ nhà trường. SV các em phải vừa đi học vừa đi làm nên rất cần được nghỉ ngơi.