(PL)- Thủ tướng vừa phê duyệt đề án quy hoạch mạng lưới trung tâm trợ giúp pháp lý giai đoạn 2008-2015.