Bộ LĐTBXH ban hành TT số 26/2012/TT - BLĐTBXH ngày 12.12.2012 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 28/2012/NĐ - CP ngày 10.4.2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật.

Theo đó, đối với tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư, bộ, ngành, đoàn thể ở T.Ư áp dụng mức chuẩn trợ cấp xã hội hằng tháng (TCXHHT) đối với người khuyết tật theo quy định hiện hành.

VD: Ông Nguyễn Văn A, 25 tuổi bị khuyết tật đặc biệt nặng, cư trú tại tỉnh B có mức chuẩn TCXHHT là 180.000 đồng. Hệ số để tính TCXH HT của ông A là 2,0 (hệ số đối với người khuyết tật đặc biệt nặng).

Mức trợ cấp hằng tháng của ông A là: 180.000 đồng x 2,0 = 360.000 đồng; VD2: Ông Nguyễn Văn B, 81 tuổi bị khuyết tật đặc biệt nặng, cư trú tại tỉnh C có mức chuẩn TCXH HT là 180.000.

Hệ số tính TCXHHT của ông B là 2,5 (hệ số đối với người khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi). Mức trợ cấp hàng tháng của ông B là: 180.000 đồng x 2,5 = 450.000 đồng. Đối với các địa phương áp dụng mức chuẩn do chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư quy định mức TCXHHT được xác định như sau:

Mức chuẩn của tỉnh = Hệ số tương ứng tại NĐ thành phố T.Ư x số 28/2012/NĐ – CP

VD: Mức chuẩn TCXHHT của tỉnh Y là 200.000 đồng/ người/ tháng. Ông Ân, 66 tuổi bị khuyết tật đặc biệt nặng, cư trú tại tỉnh Y. Ông Ân được hưởng hệ số TCXH cao nhất là 2,5. Mức trợ cấp hằng tháng của ông Ân là: 200.000 đồng x 2,5 = 500.000 đồng.

VD2: Bà Nguyễn Thị An, 20 tuổi, là người đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 19, NĐ 28/2012/NĐ – CP; nhận nuôi dưỡng, chăm sóc một người khuyết tật đặc biệt nặng tại tỉnh C có mức chuẩn TCXHHT là 200.000 đồng. Bà An được hưởng trợ cấp cho người nuôi dưỡng người khuyết tật đặc biệt nặng hệ số 1,5. Mức trợ cấp hằng tháng của bà An là: 200.000 đồng x 1,5 = 300.000 đồng.

Mức hỗ trợ kinh phí chăm sóc hằng tháng đối với người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi:

VD: Bà Nguyễn Thị A, 22 tuổi bị khuyết tật đặc biệt nặng đang mang thai, cư trú tại tỉnh B có mức chuẩn TCXHHT là 180.000 đồng, cách tính như sau:

Trợ cấp đối với người khuyết tật đặc biệt nặng: 180.000 đồng x 2,0 = 360.000 đồng; trợ cấp đối với khuyết tật đặc biệt nặng đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi: 180.000 đồng x 1,5 = 270.000 đồng. Tổng các khoản trợ cấp bà A được hưởng là: 360.000 đồng + 270.000 đồng = 630.000 đồng.

VD2: Bà Nguyễn Thị B, 30 tuổi là người khuyết tật nặng đang mang thai và nuôi con dưới 36 tháng, cư trú tại tỉnh C có mức chuẩn TCXHHT là 180.000 đồng. Bà B được hưởng hai chế độ như sau: Trợ cấp đối với người khuyết tật nặng: 180.000 đồng x 1,5 = 270.000 đồng; trợ cấp đối với người khuyết tật đặc biệt nặng đang mang thai và nuôi con dưới 36 tháng tuổi: 180.000 đồng x 2,0 = 360.000 đồng.

Tổng các khoản trợ cấp bà B được hưởng hằng tháng: 270.000 đồng + 360.000 đồng = 630.000 đồng. Thông tư trên có hiệu lực từ ngày 26.12.2012.