Bạn Hồ Nam (Lào Cai) và một số bạn khác hỏi: Được biết cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) công tác ở vùng có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn ngoài việc được hưởng phụ cấp thu hút, phụ cấp công tác lâu năm còn được hưởng một số trợ cấp. Vậy có những khoản trợ cấp nào?

Nội dung các bạn hỏi được quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ - CP ngày 24.12.2010, theo đó đối tượng quy định tại điều 2 nghị định này đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội (KTXH) đặc biệt khó khăn từ 3 năm trở lên đối với nữ và từ 5 năm trở lên đối với nam được hưởng trợ cấp như sau: Trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương tối thiểu chung; trường hợp có gia đình chuyển đi theo thì ngoài trợ cấp lần đầu, còn được trợ cấp tiền tàu xe, cước hành lý cho các thành viên trong gia đình cùng đi và hưởng trợ cấp chuyển vùng bằng 12 tháng lương tối thiểu chung cho hộ gia đình. Chỉ thực hiện một lần mức trợ cấp trên trong cả thời gian công tác ở vùng có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn. Ở vùng thiếu nước ngọt và sạch theo mùa được trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch để phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày sau khi đã trừ phần chi phí nước ngọt sinh hoạt được tính trong tiền lương. UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có vùng thiếu nước ngọt và sạch trình hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định thời gian hưởng và mức trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch cho phù hợp với tình hình cụ thể của những nơi thiếu nước ngọt và sạch tại địa phương. Đối tượng nói trên đang công tác và có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm trở lên, khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn hoặc nghỉ hưu thì được hưởng trợ cấp một lần đối với thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn. Mức trợ cấp một lần được quy định như sau: Mỗi năm công tác ở vùng có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn được trợ cấp bằng 1/2 tiền lương tháng hiện hưởng, bao gồm mức lương chức vụ, ngạch bậc hoặc cấp hàm và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, nếu có tại thời điểm chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn hoặc nghỉ hưu. Thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn, nếu có tháng lẻ thì được tính như sau: Dưới 3 tháng thì không tính; từ đủ 3 tháng đến đủ 6 tháng thì được tính bằng 1/2 năm công tác; từ trên 6 tháng đến 12 tháng thì được tính bằng 1 năm công tác. B.B.Đ