(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trong tháng 5/2011, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải trình Thường trực Chính phủ cho ý kiến về đề cương Đề án cải cách thể chế và tăng cường phối hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô giai đoạn 2011 - 2020.

Thủ tướng Chính phủ lưu ý nội dung của đề cương Đề án phải tập trung vào những vấn đề chủ yếu gồm: mục tiêu, yêu cầu và phạm vi của Đề án; nội dung và sản phẩm cụ thể của Đề án; cách thức tổ chức thực hiện Đề án sau khi được Chính phủ thông qua, trong đó tập trung vào nguồn lực bảo đảm việc thực hiện (bộ máy, cán bộ, tài chính...) và cách thức triển khai. Trước đó, ngày 28/2/2011, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có công văn chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ nghiên cứu các khuyến nghị của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD)để xây dựng Đề án, trình Chính phủ phê duyệt trước ngày 30/11/2011. Đây là công việc nhằm tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, bảo đảm điều kiện cho nền kinh tế của đất nước phát triển nhanh và bền vững, xuất phát từ thực tiễn triển khai thành công Đề án 30 về đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) giai đoạn 2007-2010. Quốc Hà